Kvalitetsmodeller som Udviklingsværktøj

Kvalitetsmodeller – fra bl.a. Socialtilsynet – definerer i dag i høj grad de mål I, som tilbud, skal leve op til.

Det store fokus på dokumentation og kvalitetssikring kan måske ind imellem opleves som om det tager tid og fokus fra hovedopgaven, nemlig de mennesker, I forsøger at hjælpe. Men sådan behøver det ikke at være.

Vi har udviklet en tilgang, hvor vi med konkret afsæt i kvalitetsmodellerne, bruger dem som værdifulde redskaber i at fremme udviklingen af en stærk faglighed og dygtig organisering.

På den måde sætter vi gang i en udviklingsproces, hvor medarbejdere og ledere – med afsæt den aktuelle faglige praksis – sammen styrker fagligheden og det organisatoriske fundament på en måde, der fremmer fællesskab, tillid og helhed. Og hvor jeres værdier og særkender bevares og styrkes.

Akuthjælp

Stilles der aktuelt krav til jer, som tilbud, som I har svært ved at leve op til?

Er jeres organisation under pres udefra eller indefra?

Så kan vi hjælpe.

Måske er I midt i en organisatorisk krise, hvor krav fra tilsyn, mangel på tilgang af borgere, uoverensstemmelser i ledelsen, en shitstorm i medierne eller andet, sætter hele organisationen under pres?

Måske er I bare på forkant og bevidste om, at der er noget der ikke fungerer optimalt? I så fald er der ingen grund til at vente på, at tilsynet får øje på det. Jo tidligere I reagerer, jo mere kan I selv vælge, hvad der skal være fokus på og hvornår.

Vi har erfaring med at gå ind og møde jer, der hvor I er. Og hjælpe sociale tilbud til at leve op til de krav, de mange tilsyn stiller til tilbud af god kvalitet og skabe udvikling i den rigtige retning. Og forankre den i hverdagen, så den holder ved.

Vi er overbeviste om, at forandringer skabes af os som mennesker, og af hvordan vi forholder sig til den opgave, vi står overfor. Også når den byder på udfordringer eller svære dilemmaer. Derfor arbejder vi både med at styrke jeres bevidsthed om det, I gør, og vi giver jer redskaber til at gøre det, I gerne vil.

Ved at tage afsæt i jeres hverdag og levede praksis, sætter vi sammen fokus og ord på, hvad I gør i dag. Vi stiller sammen skarpt på, hvad I har lyst til at forandre og gøre anderledes og bedre i fremtiden, så I både kan leve op til krav udefra, men samtidig bevarer jeres særkende og værdier.

Vi sætter gang i en proces, som får al den viden og erfaring, I allerede har, til at udfolde sig og være afsæt for det, I gerne vil forandre. Vi hjælper jer til at give og lytte til og anvende al den feedback, I har til rådighed i arbejdet – fra hinanden og mellem ledere og medarbejdere.

Vi styrker de aktive kræfter, I har i medarbejdergruppen, ved at synliggøre og bevidstgøre de behov, ledelsen skal tage vare på. Og vi følger op med rådgivning og sparring på, hvordan I kan gribe opgaven an, med fokus på konkrete handlinger og hvordan I kan følge op på, om de har den ønskede effekt.

Det er vores erfaring, at effektfulde forandringer formes og får næring i et samspil mellem det, man bliver nødt til at forholde sig til, og det man fagligt er optaget af. Uanset hvad der sætter dagsordenen.

Derfor arbejder vi med en vekslen mellem læreprocesser, som åbner for læring gennem sanser, følelser og oplevelser, og refleksionsprocesser, de stiller skarpt på tanker og viden.  Vi bruger elementer fra mindfulness, forumteater, bevægelse, visualiseringer, sammen med konkrete opgaver, arbejde i grupper, fælles drøftelser og feedback, med det formål at aktivere både mave, hjerte og hoved – sammen og hver for sig.

Vi veksler mellem individuelle og fælles refleksioner, og støtter den enkelte deltager i at bevæge sig mellem det kendte og det nye, så han eller hun på et trygt fundament kan blive bevidst om egne praksis og udviklingsbehov. Og hvad forandringen kræver af handlinger fra ham eller hende.

Vi rammesætter aktiviteterne, så de kobles til jeres praksis og opgave, og vi visualiserer jeres vej gennem processen med plancher, tegninger, kort eller andet, som opsamler jeres refleksioner. Vi sørger for, at I går fra aktiviteterne med et konkret udbytte, som I let kan omsætte, og at I allerede er i gang med at implementere forandringen som en integreret del af vores samarbejde.

Vi har ikke løsningerne på, hvad I skal gøre, for at leve op til kvalitetskrav – både jeres egne og andres. Dem har I selv. Vi hjælper jer til at få øje på dem sammen og sætte dem i værk.

 

 

I kan forvente, at processen vil:

  • Fremme jeres evne til at vurdere hvor og hvordan organisationen møder kvalitetsmodellens krav – og hvor der måtte være mangler.
  • Kvalificere ledelsens valg af efterfølgende udviklingsprocesser, tiltag og prioriteringer.
  • Skabe et fælles afsæt for udviklingsprocesser, der styrker jeres mulighed for at møde modellens krav.
  • Skabe ejerskab og engagement til processen og arbejdet med kvalitetsudvikling.
  • Tilvejebringe nødvendig viden for at kunne arbejde med evt. modstand i personalegruppen, så modstanden bliver en værdifuld og konstruktiv medspiller i udviklingsarbejdet.

Vi tilbyder både enkelte temadage og sammenhængende forløb med flere moduler eller aktiviteter. Vi skræddersyr et forløb til jer, som imødekommer jeres behov og den tid, II ønsker at bruge på arbejdet med kvalitetsudvikling.

Forløbet kan sammensættes af et antal moduler der afvikles over en længere periode. Det kan fx bestå af en eller flere fælles temadage for hele organisationen, sparring med ledelse og/eller konsulenter og en eller flere workshops for arbejdsgrupper, med fokus på en bestemt opgave.

Som en del af forløbet vil den tid der går mellem modulerne naturligt bringes i spil som aktive perioder, idet udbyttet af de enkelte aktiviteter, efterhånden som de forankres i jeres hverdag, har mulighed for at vokse, så dét der kommer efter den ene aktivitet bliver springbrættet til den næste.

MÅLGRUPPE

Institutioner og organisationer på social-og sundhedsområdet, som arbejder med obligatoriske eller frivillige kvalitetsmodeller.

Institutioner og organisationer som ønsker at:

… gøre arbejdet med kvalitetsmodellen til anledning for organisatorisk udvikling sammen med medarbejderne

… medarbejdernes viden og erfaringer danner afsæt for udvikling

… fremme ejerskab og forankring i den samlede personalegruppe i udviklings- og forandringsprocesser

Facilitatorer

Forløbet faciliteres af Anders Madsen og Stine G. Page.

Læs mere om os under team.

PRIS

Prisen afhænger af – og tilpasses – opgavens omfang.
Tilbage