Recovery, faglighed og dokumentation

Måske har I, i jeres organisation, allerede arbejdet med recovery i en længere periode, men uden at føle at det gør den store forskel?

Måske fordi det i praksis kan være svært, at få idéen om recovery, som en unik personlig proces, til at møde tidens krav om ansvarliggørelse, egenvelfærd, selvhjulpenhed og at blive herre i eget hus?

Måske oplever I, at disse positive udtryk, der udfordrer den socialfaglige indsats, også bliver brugt til formål, der reelt underminerer borgernes chancer for at klare sig og at I som fagpersoner derved kommer i et etisk krydspres mellem egen faglighed, borgerne og samfundet?

MindResult Recovery

I en tid hvor den socialpsykiatriske praksis er trængt af krav om evidens og behandlingsprogrammer, der lover hurtige løsninger, er der mere end nogensinde brug for at dokumentere, hvad det er socialpsykiatrien kan, når den er bedst, så den viden, der er samlet i de sidste 30 år, ikke går tabt.

Her kan recoveryperspektivet noget særligt!  Det er dog vores erfaring, som ledere af behandlingstilbud og fra rollen som undervisere i socialpsykiatrien, at det tager tid, før tilgangen er integreret i dybden og gennemsyrer både tænkning, metoder, dokumentation og kommunikation.

Vi har derfor lavet dette kursus, der gennem en række forskellige tilgange, giver redskaber til at anvende recoverytilgangen langt mere effektfuldt – på organisationsplan og for den enkelte. Undervisningstilgangen er afprøvet i adskillige år og har vist sig virkningsfuld gennem ændret praksis hos kursisterne.

Undervisningen laves som enkeltstående kursusdage eller som et længere sammenhængende uddannelsesforløb.

Før kurset

Ideelt set laves en lille undersøgelse, for at finde ud af hvordan recovery perspektivet, fagligheden og dokumentationen af indsatser ser ud. På baggrund af undersøgelsen laves forslag til en kursusplan.

For at få det største udbytte af kursusdagene starter processen op en til to måneder før. Lederne eller udvalgte resursepersoner sætter aktiviteter i gang, som en form for mindsetting hos alle involverede, som også gerne må indbefatte borgerne så tidligt som muligt.

Under kurset

Recoveryperspektivet, den faglige tilgang, og dokumentationen af indsatser sættes i spil blandt deltagerne, med afsæt i de temaer man er blevet enige om efter undersøgelsen og/eller på formøderne. Læs nedenfor om det teoretiske afsæt for læringsprocesser m.m. Vi anvender desuden elementer fra æstetisk læring (fx mindfulness, forumteater, leg og rollespil), fordi integrationen af den nye tilgang og kultur, kræver meget mere end hovedet, hvis det skal være en blivende forandring, der kan implementeres i hverdagen indenfor en overskuelig tidsramme.

Efter kurset

Under kurset aftales hvilke forandringer man vil lave, gerne små, i forhold til borgerne, medarbejdere, ledelse og kulturen i organisationen. Det aftales også hvordan man følger op på disse forandringer og evaluerer dem.

I vil opleve, at hele organisationen tænker i recovery og har et fælles afsæt for det.

Kombinationen af recovery, faglige tilgange og dokumentation muliggør desuden at:

 • Borgerne hurtigere kan komme sig (indenfor de begrænsninger psykosociale handicap medfører).
 • I, som fagpersoner, vil føle, at I gør en tydelig forskel.
 • Offentligheden får mere værdi for skattekronerne.

Som deltagere udfordres I på etik, faglighed, kommunikation og dokumentation.

I er selv med til at skabe en ny faglig virkelighed, hvor recovery perspektivet bliver levende i den aktuelle økonomiske ramme.

I får et grundigt kendskab til forskning og teorier om at komme sig og i hvordan rehabilitering og recovery kan kombineres. I lærer at dokumentere recoveryprocessen, så den er tydelig for borgere, kolleger og samarbejdsparter. Og ikke mindst lærer I, at italesætte de etiske dilemmaer, så organisationen får en bedre feed back kultur, der kan bruges når der skal laves organisationsændringer, som f.eks. upopulære nedskæringer.

Teoretisk afsæt

Vi tager teoretisk afsæt i recoveryforskningen og trækker på en række danske og udenlandske forfattere (se litteraturfanen). De forskellige perspektiver på recovery og psykosocial rehabilitering præsenteres og samtænkes. Herunder også de senere års kritik af måden recovery begrebet bruges.

I arbejdet med motivation inddrager vi den transteoretiske forskning og teorier om modstand og forandringsprocesser i mennesker og organisationer.

Vi inddrager de metoder og tilgange, I anvender i jeres organisation, det være sig forandringskompas, handleplaner og hvordan de knytter sig til forskellige udredningsmetoder f.eks. voksenudredningsmetoden.

Nedenstående litteratur bliver brugt direkte og inddirekte i undervisningen.

Hvor meget I som deltagere bliver bedt om at læse, afhænger af formålet og omfanget af undervisningen.

Om Recovery

 • Jette Christensen: Recovery fra psykisk lidelse– Frydenlund
 • Mike Slade mfl: Brug og misbrug af recovery – Dansk selskab for Psykosocial Rehabilitering
 • Alan Topor og Anne Denhov: At arbejde evidensbaseret – Dansk selskab for Psykosocial Rehabilitering
 • Deborah Anderson, Patricia Deegan: Barrierer for brugerinddragelser –Dansk selskab for Psykosocial Rehabilitering
 • Solveig Roepstorff og Lisette Valter: Kontaktperson– Reitzels Forlag
 • Ron Coleman: Recovery- et nyt perspektiv
 • Jean Pierre Wilken & Dirk den Hollander: Rehabilitering og Recovery
 • Alain Topor: Fra patient til person, Akademisk Forlag, København 2005
 • Alan Topor: Vendepunkter
 • Alan Topor: At komme sig, Videnscenter for Socialpsykiatri
 • Pernille Jensen: ‘Recovery på dansk. At overvinde psykosociale handicap’,
 • ‘En helt anden hjælp’,
 • Mike Slade: 100 ideer til recovery-orienteret arbejde

Om Relationskompetencer

 • Jens Erik Risom: Mindfulness og Meditation i Liv og Arbejde –2013
 • John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn: Bevidst Nærværen vej ud af nedtrykthed, 2007
 • Ola Schenstrøm: Mindfulness i din hverdag, 2009
 • Helle Jensen, Jesper Juul mfl: Empati, 2012
 • Richard Davidson: Din følelsesmæssige hjerne, 2012

Om Værdier, Forandringsledelse m.m.

 • Thomas Nagel: Værdiernes fragmentering i: Spørgsmål om livet og døden, Samleren 1997
 • Einar Aadland: Åbenlyse og skjulte værdier i: Etik – dilemma og valg, Dansk psykolog Forlag 2000
 • John P. Kotter: I spidsen for forandringer, 1998
 • Otto Scharmer: Teori U, Ankerhus 2011
 • Marselisborg: Inspiration til indsatsen med Psykisk sårbare unge, 2012
 • Rick Maurer: Change without migraines
 • Janne Hedegaard: Narrativ metode
 • Pia Lauritzen: filosofi i ledelse, Hans Reitzel, 2011

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere i botilbud, kommuners socialpsykiatri og andre som arbejder med borgere med psykosociale handicap efter servicelovens paragraffer, herunder mennesker med svære sindslidelser, hvor det ofte kan være en udfordring at bruge recoveryperspektivet i praksis.

UNDERVISERE

Undervisningen varetages af Anders Madsen som har lavet flere recovery uddannelser i kommuner og institutioner og har erfaring fra 30 års arbejde som leder af botilbud for mennesker med psykosociale handicap. Se mere om underviseren under team.

PRIS

Prisen forhandles for den enkelte opgave og tilpasses opgavens omfang.
Tilbage